top of page
  • czyste serce

Caritas

28 lutego 2021


Caritas Polska wraz z 44 Caritas diecezjalnymi tworzy największą w Polsce organizację dobroczynną. Ta jedyna w swoim rodzaju sieć prowadzi działalność na wielu polach, od niesienia pomocy osobom ubogim, chorym, niepełnosprawnym, przez wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, po podejmowanie interwencji humanitarnych w krajach dotkniętych skutkami wojen i klęsk żywiołowych. Caritas Polska pełni w tej sieci rolę koordynatora wielu projektów ogólnokrajowych, a także inicjuje i realizuje przy wsparciu Caritas diecezjalnych szereg programów zagranicznych. Organizacja nawiązuje do przedwojennych tradycji kościelnej działalności charytatywnej. W 2020 roku obchodziła swoje 30-lecie. Dyrektora Caritas Polska powołuje Konferencja Episkopatu Polski, od 2017 r. tę funkcję pełni ks. Marcin Iżycki. Organizacja jest częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.


Dzięki blisko 90 tys. wolontariuszy Caritas może realizować projekty pomocowe na ogromną skalę. W 2628 Szkolnych Kołach Caritas (SKC) działa 55 560 uczniów. Wspierani przez opiekunów SKC angażują się w akcje charytatywne (np. zbiórki żywności), prowadzą korepetycje dla młodszych kolegów, pomagają seniorom, włączają się w lokalne inicjatywy społeczne i ekologiczne. W ciągu ostatnich 2 lat powołano 398 nowych Szkolnych Kół Caritas.


W 3250 Parafialnych Zespołach Caritas działa 30 055 wolontariuszy. PZC należą do najstarszych form organizacji wolontariatu w Caritas. Do PZC należą głównie osoby dorosłe, które uczestniczą w projektach Caritas diecezjalnych, poświęcają swój czas potrzebującym. W ciągu ostatnich 2 lat powołano 154 nowe Parafialne Zespoły Caritas.


W Polsce działają także Centra Wolontariatu Caritas – jest ich 38. Współpracują one z 2 798 wolontariuszami w wieku od 11 do 80 lat. Wolontariusze CWC organizują akcje diecezjalne i ogólnopolskie. Pomagają pracownikom Caritas, np. w placówkach wsparcia dziennego i hospicjach, robią zakupy seniorom, organizują animacje dla dzieci, udzielają korepetycji. Uczestniczą w wolontariacie akcyjnym, w zbiórkach i innych wydarzeniach organizowanych przez Caritas. Utrzymują kontakt z podopiecznymi.


CWC szkolą i integrują wolontariuszy, odgrywają rolę pośredników wolontariatu, pomagają poszczególnym placówkom Caritas znaleźć osoby, które mogłyby poświęcić swój czas na pomaganie innym.


Najstarszym kontynuowanym do dziś programem Caritas Polska jest zapoczątkowane w 1994 r. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Wigilijna świeca zapalana co roku w wielu polskich domach, stała się symbolem Caritas. Dzięki jej dystrybucji w polskich parafiach w okresie adwentu organizacja pozyskuje środki na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku najmłodszych, a także na bezpłatne posiłki, stypendia oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu.


Wakacyjna Akcja Caritas, polega na organizacji w czasie wolnym od zajęć szkolnych wypoczynku dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 25 tys. dzieci z Polski oraz ponad 1,8 tys. dzieci polonijnych z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Gruzji. W roku 2020 z uwagi na pandemię, organizowano głównie krótkie wyjazdy do ośrodków kolonijnych Caritas ulokowanych w małych miejscowościach, z dala od zgiełku i tłumów oraz półkolonie w świetlicach Caritas – wzięło w nich udział ok. 6 tys. dzieci.


Z okazji Dnia Dziecka w 2020 roku Caritas Polska przygotowała ok. 10,5 tys. paczek dla dzieci i młodzieży. W ogólnopolską akcję Pudełko szczęścia zaangażowały się niemal wszystkie Caritas diecezjalne – podopieczni prowadzonych przez nie placówek otrzymali słodycze, książki, gry i zabawki.


Program Tornister Pełen Uśmiechów ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z mniej zamożnych rodzin. Dzięki ofiarności darczyńców każdego roku tysiące dzieci otrzymują kolorowe, wypełnione przyborami plecaki bądź tornistry. W tym roku akcja została rozszerzona o zakup laptopów, które pomogą w nauce online.


W roku szkolnym 2019/2020 kontynuowane były cykliczne programy stypendialne Caritas Polska. W ramach programu Skrzydła rozdysponowano 245 stypendiów po 1500 zł, a w ramach programu Dwa Talenty – 159 stypendiów po 2000 zł (w obu przypadkach są to kwoty na cały rok szkolny).


Od czerwca 2019 roku Caritas Polska realizuje ogólnopolski projekt Czas na Młodzież 2019, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych młodych ludzi, a w rezultacie zwiększenie ich szans na rynku pracy. Adresaci projektu to tysiąc młodych osób w wieku 15–29 lat z kilku diecezji.


Poprzez poszczególne akcje i programy Caritas Polska wspiera działania Caritas diecezjalnych, które prowadzą szereg placówek o różnych profilach, świadczących codzienną pomoc dzieciom i ich opiekunom. W całym kraju działa blisko 100 świetlic Caritas oraz kilkadziesiąt domów samotnej matki, schronisk przyjmujących ofiary przemocy domowej i domów dziecka.


Oprócz pomocy rodzinie i dzieciom Caritas wspiera osoby niepełnosprawne i chore m.in. poprzez prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz zakładów aktywności zawodowej. Caritas diecezjalne prowadzą w całej Polsce ponad 100 stacji opieki Caritas. Zapewniają one szeroki dostęp do świadczeń pielęgniarskich oraz pomocy socjalnej.


Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, Caritas diecezjalne prowadzą różnego typu placówki świadczące im pomoc, w tym ponad 20 domów pomocy społecznej (dziennych, całodobowych, rodzinnych) z których korzysta rocznie ok. 1000 osób oraz ok. 40 klubów seniora i świetlic parafialnych, do których uczęszcza rocznie blisko 1,9 tys. osób. We współpracy z Caritas diecezjalnymi szereg programów senioralnych prowadzi Caritas Polska. Jedną z takich inicjatyw jest koperta życia Caritas - akcjazainaugurowana w listopadzie 2020 roku. Polega na wyprodukowaniu i dostarczeniu do Caritas diecezjalnych 20 tys. pakietów złożonych z plastikowej koperty, karty informacyjnej, naklejki na lodówkę i wizytówki do portfela. Pakiety mają dotrzeć do 20 tys. seniorów, osób samotnych, niepełnosprawnych. Karty informacyjne uzupełnione danymi o zdrowiu domownika są przechowywane w lodówkach, by ułatwić działania służb medycznych w ewentualnych nagłych sytuacjach.


Szeroką pomoc osobom w kryzysie bezdomności zapewniają Caritas diecezjalne, prowadzące schroniska, jadłodajnie i łaźnie. W Caritas Polska od 2013 r. prowadzony jest program wychodzenia z bezdomności i uzależnień dla młodych Damy radę. Jego uczestnicy, mężczyźni w wieku 25-35 lat, prócz pomocy w uzyskaniu mieszkania, pracy, zdobycia wykształcenia, mogą uzyskać wsparcie m.in. psychologa i terapeuty. Realizują plany readaptacji społecznej, pracują i zachowują abstynencję. Otrzymują też pomoc materialną na rozpoczęcie nowego życia w uzyskanych mieszkaniach.


W województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim działają biura pomocy migrantom i uchodźcom prowadzone w ramach czterech projektów realizowanych bądź współrealizowanych przez Caritas Polska. Zapewniają one cudzoziemcom wsparcie wyspecjalizowanych pracowników: doradców integracyjnych, międzykulturowych i zawodowych, prawników, psychologów. Osoby mające problemy ze zdrowiem mogą liczyć na refundację leków i wizyt lekarskich.


Co roku przed świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia pod hasłem Tak. Pomagam! organizowane są zbiórki żywności w ok. 2500 sklepach w całej Polsce. W każdą ze zbiórek zaangażowanych jest ok. 25 tys. wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Żywność z każdej zbiórki trafia do ok. 45 tys. osób z rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych i chorych oraz do placówek prowadzonych przez Caritas.


Pierwsze okno życia Caritas zostało otwarte w 2006 roku w Krakowie. W przeciągu niespełna 15 lat w całej Polsce powstało ich ponad 60. Okna życia to pomoc skierowana do matek, które znalazły się w dramatycznym położeniu i po urodzeniu dziecka nie są w stanie zaopiekować się nim. Pozwalają one na anonimowe pozostawienie dziecka w bezpiecznym miejscu. Okno życia Caritas można otworzyć od zewnątrz, jest ono ogrzewane i wentylowane. Po zostawieniu w nim dziecka uruchamia się alarm, który sygnalizuje osobom odpowiedzialnym potrzebę natychmiastowej interwencji. Przy wsparciu diecezjalnych Caritas okna życia prowadzą najczęściej instytucje kościelne, a znalezionymi w nich dziećmi zajmują się głównie siostry zakonne, które zgodnie z obowiązującymi procedurami przekazują pozostawione noworodki państwowym służbom ratowniczym. Do tej pory w oknach Życia Caritas odnaleziono 113 dzieci.


W odpowiedzi na zagrożenie skutkami epidemii koronawirusa Caritas Polska uruchomiła w marcu 2020 r. dwa interwencyjne projekty pomocowe skierowane do najbardziej potrzebujących i dotkniętych skutkami trwającej epidemii – seniorów (# PomocDlaSeniora) i medyków (# WdzięczniMedykom). W tym trudnym czasie wsparcie dotarło również do dzieci. Caritas Polska wraz z partnerami zakupiła komputery przenośne dla uczniów do nauki zdalnej w czasie epidemii. W ramach akcji i działań interwencyjnych Caritas Polska zapewniła pomoc o wartości ponad 30 mln zł.


Projekt Caritas Laudato si’ powstał w roku 2019 jako odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka do troski o środowisko oraz potrzebę budzenia ekologicznej wrażliwości. W jego ramach prowadzona jest ogólnopolska kampania na temat ekologii integralnej, na którą składają się spoty, wywiady, rozmowy z ekspertami, materiały edukacyjne, aktywne social media. Wymiar lokalny tej inicjatywy stanowią powstające w całej Polsce ekoprojekty, odpowiadające na takie wyzwania jak problemy z segregacją śmieci, brakiem wody, czy smogiem.


Uratuję Cię to połączenie serwisu zbiórek internetowych z integracją społeczną polegającą na współdziałaniu osób prywatnych, biznesu i instytucji na rzecz potrzebujących. Program wystartował w kwietniu 2019 roku i zastąpił działający od kwietnia 2015 r. serwis pomagam.caritas.pl. Z pomocy darczyńców serwisu UratujeCie.pl mogą korzystać osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, chore, ubogie, aktywnie poszukujące wsparcia, które wyczerpały możliwości uzyskania dofinansowania ze środków publicznych. W latach 2019–2020 zrealizowano z sukcesem 44 zbiórki, głównie na sfinansowanie leczenia i rehabilitacji, które nie są refundowane przez NFZ, ale także na zakup sprzętu do rehabilitacji oraz na poprawę warunków bytowych, np. odbudowy domów po pożarach lub dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.Artykuł powstał na podstawie materiałów przekazanych przez Dział Komunikacji Caritas Polska z dnia 9 lutego 2021 roku.strona główna Caritas:

aplikacja Caritas:

serwis Uratuję Cię:


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page